IMG_20200622_132835

Na kole z Prahy k Baltu, 2020